Koje sve uvjete trebam ispunjavati za ostvarivanje novčane naknade?

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu regulirano je Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“, br. 118/18 – dalje: Zakon)

Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavkom 1. Zakona, prema kojem pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Nadalje, sukladno članku 39. Zakona pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao njezinom krivnjom, voljom ili u sporazumu s poslodavcem. Naime, navedeni članak propisuje da pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao: 

  1. zbog toga što otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca
  2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa
  3. sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa odnosno službe
  4. zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada
  5. redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika
  6. zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Prema članku 38. stavku 1. Zakona pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa.

Nadalje, sukladno članku 63. Zakona postupak za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom, pa tako i prava na novčanu naknadu, pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Podnošenjem zahtjeva inicira se upravni postupak u kojem se na temelju potrebnih dokaza utvrđuje da li nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu te, ukoliko ima, trajanje i visina novčane naknade. 

Sukladno članku 45. Zakona dužina trajanja novčane naknade utvrđuje se ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu u koje se, uračunava vrijeme obveznog osiguranja ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima, odnosno vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je osoba provela na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Potrebno je napomenuti da je za utvrđivanje duljine trajanja prava na novčanu naknadu bitno da li je osoba već koristila novčanu naknadu, budući da se kod ponovnog stjecanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu uračunava samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu.

Nadalje, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade sukladno članku 42. Zakona čini prosjek bruto  plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju (tri cijela mjeseca u kontinuitetu) koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe. U osnovicu ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima (npr. za vrijeme bolovanja). Ako se osnovica ne može utvrditi na navedeni način, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku vremena provedenom na radu. Minimalna plaća umanjena za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 2.751,84 kune. Sukladno članku 43. Zakona novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice. 

Zakonom je  propisan najviši i najniži  iznos novčane naknade te  iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku (za  2018. godinu prosječna plaća isplaćena u gospodarstvu Republike Hrvatske iznosi 6.242,00 kune tako da najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana ne može biti viši od 4.369,40 kuna, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 2.184,70 kuna mjesečno).

Upućujemo Vas da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prijavite nadležnom područnom/regionalnom uredu Zavoda (prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta), gdje možete, uz predočenje potrebnih dokaza dobiti konkretne odgovore na Vaše pitanje, te da podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.  

Uz zahtjev za novčanu naknadu potrebno je priložiti dokaz o razlogu prestanka posljednjeg radnog odnosa (i prethodnog ako je posljednji radni odnos kraći od 3 mjeseca), potvrdu o plaći ostvarenoj u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (tri cijela mjeseca u kontinuitetu) te presliku kartice tekućeg računa.