Mogu li osobe koje su imale registriran poslovni subjekt koristiti potporu za samozapošljavanje?

Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili    slobodnu djelatnost mogu koristiti potpore za samozapošljavanje    isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.