Koristio bih mjeru za samozapošljavanje. Koliko dugo trebam biti prijavljen na burzi da bih mogao koristiti potporu?

Potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Zavoda (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave), koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i izradile poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Odluka o pravnom obliku poslovnog subjekta (obrt, slobodna djelatnost, j.d.o.o. ili d.o.o.) je na osobi koja podnosi zahtjev za potporom. Potpora se može odobriti za sve djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara.
Napominjemo da svaka nezaposlena osoba mora ispuniti sljedeće kriterije kako bi mogla koristiti mjeru potpore za samozapošljavanje:

 • izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
 • proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 •  izraditi troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • troškovi koji se navode u troškovniku moraju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

 
Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

 • do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 275.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

 
Također je moguća i dodjela potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti. Ta potpora dodjeljuje se nezaposlenim osobama u svrhu udruživanja s poslovnim subjektom koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, ukoliko navedeno udruživanje predstavlja proširenje djelatnosti poslovnog subjekta. Primjerice, ukoliko je korisnik potpore za samozapošljavanje otvorio frizerski salon te nakon isteka ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja, širi djelatnost na kozmetičarske usluge, može to učiniti na način da se udruži s osobom koja će ostvariti potporu za samozapošljavanje. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz da subjekt nije registriran i ne obavlja tu djelatnost, a subvencija se dodjeljuje u iznosu do 55.000 kn. 


Sredstva se isplaćuju jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane korisnika potpore.
 Obveze korisnika potpore su sljedeće: 

 • Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u punom radnom vremenu u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama. 
 • Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to  isključivo uz obvezu  dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere. 
 • Od ukupno isplaćenog iznosa potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi. 
 • U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka te dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, korisnik vraća sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.  

Više o uvjetima mjere možete saznati na poveznici http://mjere.hr/mjere/potpore-za-samozaposljavanje/  
Vezano uz prihvatljive I neprihvatljive troškove, oni su navedeni na poveznici http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/  

Za detaljne informacije o mjeri upućujemo Vas da se obratite regionalnom/područnom uredu Zavoda jer svaka osoba koja želi koristiti potporu mora proći aktivnosti radionica i individualnih savjetovanja na kojima se savjetnik posveti specifičnim pitanjima svake osobe i njenom poslovnom planu, te daje dodatne materijale. Kontakte regionalnih/područnih ureda možete pronaći na web stranici http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php